Žymių kraštiečių 2020 metų jubiliejinių sukakčių kalendorius

Sausis

2 – 130 metų, kai 1890 metais Luknių kaime (Utenos r.) gimė vi­suomenės ir kultūros veikėjas Juozas Bartašius. Mokėsi Vyžuonų keturklasėje mokykloje. 1930-1940 metais buvo Utenos miesto burmistru. Mirė 1965 m. Palaidotas senosiose Utenos miesto kapinėse.

6 – 80 metų, kai 1940 metais Kaune gimė aktorė Regina Paliukaitytė  (Guobienė). 1957 metais baigė Utenos pirmąją vidurinę mokyklą. Mirė 2015 m. Vilniuje.

10 – 100 metų, kai 1920 metais Kuktiškėse (Utenos r.) gimė tautosakininkė, kraštotyrininkė, humanitarinių mokslų dr. Bronė Kazlauskienė (Valiulytė). Mokėsi Kuktiškių pradžios mokykloje, Utenos gimnazijoje. Mirė 2001 m. Vilniuje.

16 – 115 metų, kai 1905 metais Juozapinės vs. (Zarasų r.) gimė teisininkas, žurnalistas, visuomenininkas, politikas Vincas Rastenis. Mokėsi Daugailių (1912-1913) pradžios mokykloje, o 1919-1921 metais Utenos gimnazijoje. Mirė 1982 m. Niujorke (JAV).

18 – 160 metų, kai 1860 metais Remeikių kaime (Anykščių r.) gimė visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis  Antanas Gineitis. Buvo Saldutiškio aps. viršininkas, Tauragnuose – ūkininkų, tautininkų sąjungos vadovas. Mirė 1936 m. Tauragnuose (Utenos r.).

95 metai, kai 1925 metais Vilučių kaime (Utenos r.) gimė choro dirigentas Juozas Vanagas. Mokėsi Kišūnų ir Užpalių pradžios mokyklose, Utenos gimnazijoje. Mirė 2017 m.

22 – 90 metų, kai 1930 metais Bekinčių kaime (Utenos r.) gimė inžinierius, visuomenininkas Stasys Žemaitis. Mokėsi Kišūnų pradžios mokykloje.

20 – 80 metų, kai 1940 metais Utenoje gimė kultūros darbuotojas  Juozapas Algimantas Palskis. Mokėsi Utenos pirmojoje vidurinėje mokykloje. Mirė 2010 m.

28 – 110 metų, kai 1910 metais Ažudvarių kaime (Utenos r.) gimė jėzuitas, teologijos prof., akademikas Antanas Liuima. 1928 metais baigė Utenos „Saulės" gimnaziją. 1994 metais jam suteiktas Utenos miesto Garbės piliečio vardas. Mirė 2000 m. Romoje.

Vasaris

11 – 115 metų, kai 1905 metais Juknėnų k. (Utenos r.) gimė poetas, prozininkas, vertėjas Antanas Miškinis. Mirė 1983 m. Vilniuje. 1994 metais Utenos viešajai bibliotekai suteiktas Antano ir Motiejaus Miškinių vardas.

15 – 90 metų, kai 1930 metais Leliūnuose (Utenos r.) gimė poetas, literatūros kritikas, vertėjas, redaktorius Algimantas Baltakis.

22 – 95 metai, kai 1925 metais Kaliekių kaime (Utenos r.) gimė prozininkas, žurnalistas Jonas Sadaunykas-Sadūnas. 1944 metais baigė Utenos gimnaziją.

Kovas

5 – 85 metai, kai 1935 metais Kaniūkų k. (Utenos r.) gimė habil. žemės ūkio mokslų dr., prof. Vytautas Konstantinas Sirvydis. 1954 metais baigė Užpalių vidurinę mokyklą.

6 – 85 metai, kai 1935 metais Ratkupio k. (Rokiškio r.) gimė širdies chirurgas, habil. biomedicinos mokslų dr., prof., akademikas Vytautas Jonas Sirvydis. 1953 metais baigė Utenos vidurinę mokyklą.

8 – 95 metai, kai Vyžuonose (Utenos r.) gimė mokytojas, rezistentas Aleksandras Vyžintas. Mokėsi Utenos gimnazijoje. Mirė 2013 m.

11 – 100 metų, kai 1920 metais Novorosijske (Krasnodaro kraštas, Rusija) gimė  habil. gamtos mokslų dr., farmacininkė, žolininkė Eugenija Šimkūnaitė. Baigė Tauragnų pradžios mokyklą, 1937 metais – Utenos gimnaziją. Mirė 1996 Vilniuje. Palaidota Tauragnuose.

14 – 85 metai, kai 1935 metais Leliūnuose (Utenos r.) gimė technikos mokslų dr. Albertas Nargėlas. Mokėsi Leliūnų pradžios  mokykloje ir progimnazijoje. 1953 metais baigė Utenos pirmąją vidurinę mokyklą. Mirė 2019 m.

17 – 100 metų, kai 1920 metais Pakalnių kaime (Utenos r.) gimė prozininkas, žurnalistas Bronius Jauniškis. Mirė 2010 m.

Balandis

5 – 80 metų, kai 1940 metais Duobių k. (Utenos r.) gimė fizikas Bronislovas Martinėnas. 1957 metais baigė Utenos antrąją vidurinę mokyklą.

14 – 90 metų, kai 1930 metais Baravainių k. (Utenos r.) gimė dailininkas architektas Vytautas Jurgis Dičius. Mokėsi Baravainių pradžios mokykloje ir iki 1945 m. Utenos gimnazijoje.

19 – 90 metų, kai 1930 metais Užpaliuose (Utenos r.) gimė technikos mokslų dr. Bonifacas Adomavičius. 1950 metais baigė Užpalių vidurinę mokyklą.

20 – 140 metų, kai 1880 metais Gaidžių k. (Utenos r.) gimė kunigas, poetas, švietėjas Jurgis Tilvytis (Žalvarnis). Mirė 1931 m.

Gegužė

1 – 120 metų, kai 1900 metais Tyliuose (Šiaulių r.) gimė gydytojas rentgenologas Antanas Grigelis. 1933-1934 m. – Utenos ligoninės gydytojas, 1934-1938 m. ligoninės vedėjas, 1938-1952 gydyt. rentgenologas. Mirė 1962 m. Utenoje.

23 – 105 metai, kai 1915 metais Sudeikiuose (Utenos r.) gimė redaktorius, kultūros ir visuomenės veikėjas, filosofijos mokslų dr. Juozas Girnius. 1926 metais Sudeikiuose baigė pradžios mokyklą. 1928 metais įstojo į Utenos gimnaziją. Mirė 1994 m. Bostone (JAV). 1995 m. palaikai perlaidoti Sudeikių bažnyčios šventoriuje.

135 metai, kai 1885 metais Salako parapijoje (Zarasų r.) gimė kanauninkas Jonas Asminavičius. Ilgametis (1924-1940) Utenos parapijos klebonas, dekanas, Biliakiemio parapijos įkūrėjas ir bažnyčios statytojas. Mirė 1966 m.

28 – 70 metų, kai 1950 metais Gedimino k. (Utenos r.) gimė rašytoja Irena Gudavičienė (Gansiniauskaitė). 1967 metais baigė Utenos antrąją vidurinę mokyklą.

Birželis

1 – 90 metų, kai 1930 metais Kvyklių kaime (Utenos r.) gimė bibliotekininkė, vertėja Elena Treinienė (Kviklytė). Mokėsi Kuktiškėse. 1950 metais baigė Utenos suaugusiųjų vidurinę mokyklą. Mirė 2000 m.

4 – 70 metų, kai 1950 metais Nolėnų k. (Utenos r.) gimė skulptorius, tautodailininkas Valentinas Šimonėlis.

10 – 100 metų, kai 1920 metais Babinavičiuose (Mogiliovo sr., Baltarusija) gimė diplomatas, žurnalistas, visuomenės veikėjas, teisės mokslų dr., Utenos miesto Garbės pilietis (1996 m.) Antanas Vytautas Dambrava. 1939 metais baigė Utenos valstybinę gimnaziją. Mirė 2016 m.

13 – 95 metai, kai 1925 metais Norvaišių k. (Utenos r.) gimė agronomas, gamtos mokslų dr. Julijonas Šlepetys.  Mokėsi Sudeikių pradžios mokykloje, 1946 metais baigė Utenos gimnaziją.

16 – 70 metų, kai 1950 metais Panevėžyje gimė tautodailininkas, keramikas Vytautas Valiušis. 1953 m. atvyko į Uteną, mokėsi Utenos antrojoje vidurinėje mokykloje. Nuo 1979 m. gyvena Leliūnuose, kur 2000 m. įkūrė Vytauto Valiušio keramikos muziejų.

Liepa

2 – 65 metai, kai 1955 metais Tirmūnų kaime (Utenos r.) gimė socialinių mokslų dr., prof. Lionius Gaižauskas. Mokėsi Tirmūnų pradinėje, Antalgės aštuonmetėje mokyklose. 1973 metais baigė Leliūnų vidurinę mokyklą.

3 – 80 metų, kai 1940 metais Momėnų k. (Utenos r.) gimė chemijos mokslų dr. Julius Snukiškis. 1958 metais  baigė Utenos antrąją vidurinę mokyklą.

5 – 130 metų, kai 1890 metais Vyžuonose (Utenos r.) gimė pulkininkas, Lietuvos savanoris Ignas Musteikis. Mirė 1960 m.

9 – 95 metai, kai 1925 metais Sėlės k. (Utenos r.) gimė bibliografas, kultūros istorikas Albertas Ruzgas. Mirė 2015 m.

105 metai, kai 1915 metais Šiožinių k. (Utenos r.) gimė poetas, žurnalistas, vertėjas Jonas Šiožinys. Mirė 1987 m. Vilniuje.

10 – 105 metai, kai 1915 metais Kirdeikiuose (Utenos r.) gimė chorvedys Antanas Gimžauskas. Mirė 1979 m. Vilniuje.

16 – 130 metų, kai Spraguičio kaime (Anykščių r.) gimė kompozitorius, dirigentas, vargonininkas, pedagogas Juozas Karosas. 1900-1903 m. baigė Utenos pradžios mokyklą, 1903-1905 m. – Utenos dviklasę miesto mokyklą. Mirė 1981 m. Vilniuje.

20 – 150 metų, kai 1870 metais Taurapilio k. (Utenos r.) gimė kunigas, visuomenininkas, publicistas Vincas Grašis. Mirė 1930 m. Ukmergėje.

24 – 65 metai, kai 1955 metais Vilniuje gimė dailininkas, fotomenininkas Andrius Surgailis.

29 – 65 metai, kai 1955 metais Nolėnų k. (Utenos r.) gimė dailininkas, skulptorius Jonas Šimonėlis. 1973 metais baigė Utenos antrąją vidurinę mokyklą. 1988-1990 m. buvo Utenos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys. Mirė 2011 m.

30 –  65 metai, kai 1955 metais Utenoje gimė gamtos mokslų dr. Jolita Radušienė (Stasiulionytė). 1973 metais baigė Utenos antrąją vidurinę mokyklą.

Rugpjūtis

4 – 85 metai, kai 1935 metais Viešeikių kaime (Utenos r.) gimė chemijos mokslų dr. Gražina Kačerauskienė (Vyžintaitė). Mokėsi Utenos vidurinėje mokykloje.

10 – 90 metų, kai 1930 metais Radžiūnų kaime (Utenos r.) gimė socialinių ir edukologijos mokslų dr. Vytautas Bernotas. 1951 metais baigė Utenos vidurinę mokyklą. Mirė 2005 m.

13 – 125 metai, kai 1895 metais Tauragnuose (Utenos r.) gimė visuomenės veikėjas, diplomatas Kazys Gineitis. Mirė 1965 m.  (JAV).

14 – 75 metai, kai 1945 metais Utenoje gimė inžinierius geodezininkas, matavimų inžinerijos mokslų dr. Zenonas Kumetaitis. 1964 metais baigė Utenos pirmąją vidutinę mokyklą.

Rugsėjis

12 – 95 metai, kai 1925 metais Leliūnuose (Utenos r.) gimė visuomenininkas, pedagogas, dainininkas Pranas Zaranka. 1943 metais baigė Utenos gimnaziją. Mirė 2018 m.

15 – 75 metai, kai 1945 metais Utenoje gimė žurnalistas, literatas Antanas Kibickas.

24 – 110 metų, kai Juodiškių vs. (Utenos r.) gimė  dailininkas, inžinierius Pranas Gasparonis (anksčiau Gasperavičius, Gasperaitis). Baigė Utenos „Saulės" progimnazijos 5 klases. Mirė 2005 m.

28 – 75 metai, kai 1945 metais Užpaliuose gimė matematikas, habil. fizinių mokslų dr., prof. Jonas Kazys Sunklodas. 1963 metais baigė Užpalių vidurinę mokyklą.

29 – 120 metų, kai 1900 metais Paneveržio k. (Utenos r.) gimė Lietuvos kariuomenės savanoris, prozininkas Pranas Daunys. Mirė 1962 m. Kaune.

Spalis

2 – 110 metų, kai 1910 metais Taukelių kaime (Utenos r.) gimė ekonomistas, žurnalistas, visuomenės veikėjas, pedagogas Mečys Valiukėnas. 1929 metais baigė Utenos gimnaziją. Mirė 1999 m.

4 – 80 metų, kai1940 metais Toleikių kaime (Utenos r.) gimė inžinierius mechanikas, habil. technologijos mokslų dr., prof. Bronius Kavolėlis. 1954 metais baigė Sudeikių septynmetę mokyklą. Mirė 2019 m.

5 – 115 metų, kai 1905 metais Droničėnų k. (Utenos r.) gimė pedagogas Balys Graužinis. Mirė 1993 m. Los Andžele (JAV).

13 – 175 metai, kai 1845 metais Kirdeikiuose (Utenos r.) gimė kunigas, švietėjas, poetas, knygnešys  Silvestras Gimžauskas. Mirė 1897 m. Varšuvoje.

21 – 105 metai, kai 1915 metais Utenoje gimė režisierius Petras Maželis. 1934 metais baigė Utenos gimnaziją. Mirė 2005 m.

26 – 80 metų, kai 1940 metais Kustų kaime (Utenos r.) gimė inžinierius hidrotechnikas, habil. technologijos mokslų dr., technikos mokslų dr., prof. Albinas Kusta. 1940-1958 metais mokėsi Kišūnų septynmetėje ir Užpalių vidurinėje mokyklose.

31 – 105 metai, kai 1895 metais Narkūnų kaime (Utenos r.) gimė majoras, Vyčio kryžiaus kavalierius Petras Baltrūnas. 1911-1915 metais mokėsi Utenos progimnazijoje. 1918 metais buvo Utenos aps. karo revoliucinio komiteto narys, vėliau – pirmininkas. Mirė 1943 m.

140 metų, kai 1880 metais Veleikių kaime (Zarasų r.) gimė kunigas, teologas, filosofas Juozapas Čepėnas. Mirė 1976 m. Palaidotas Daugailių (Utenos r.) kapinėse.

65 metai, kai 1955 metais Utenoje gimė poetė, vertėja, kultūros darbuotoja Regina Katinaitė-Lumpickienė.1974 metais baigė Utenos antrąją vidurinę mokyklą.

Lapkritis

20 – 90 metų, kai 1930 metais Užkalnių k. (Panevėžio r.) gimė kunigas, kraštotyrininkas, muziejininkas Petras Baltuška.  Nuo 1970 metų – Utenos rajono Daugailių parapijos klebonas. Mirė 2012 m.

21 – 70 metų, kai 1950 metais Utenoje gimė poetas, vertėjas Kęstutis Rastenis. 1968 metais baigė Tauragnų vidurinę mokyklą. Mirė 2017 m.

24 – 90 metų, kai 1930 metais Runionių k. (Molėtų r.) gimė habil. dr. (fiziniai m., informatika), prof., KTU garbės daktaras, LMA tikrasis narys Adolfas Laimutis Telksnys. Mokėsi Utenos „Saulės" gimnazijoje.

26 – 85 metai, kai 1935 metais Daugilio k. (Utenos r.) gimė inžinierius mechanikas Jeronimas Galvydis. 1954 metais baigė Užpalių vidurinę mokyklą.

29 – 85 metai, kai 1935 metais Musteikių k. (Utenos r.) gimė prozininkė, dramaturgė Ema Mikulėnaitė. 1950 metais baigė Tauragnų progimnaziją.

30 – 90 metų, kai 1930 metais Kaune gimė dailininkė tekstilininkė Ramutė Aleksandra Jasudytė. 1951 metais baigė Utenos mergaičių vidurinę mokyklą.

Gruodis

13 – 65 metai, kai 1955 metais Valančių kaime (Molėtų r.) gimė poetas, žurnalistas Vytautas Kaziela. Gyvena Utenoje.

15 – 90 metų, kai 1930 metais Kėpių k. (Utenos r.) gimė matematikas, fizinių mokslų dr. Vytautas Merkys. 1949 metais baigė Užpalių vidurinę mokyklą.

17 – 95 metai, kai 1925 metais Sudeikiuose (Utenos r.) gimė gydytoja chirurgė, urologė Stasė Mičelytė. Mokėsi Sudeikių ir Utenos mokyklose. Mirė 2012 m. Vilniuje.

80 metų, kai 1940 metais Alytuje gimė biofizikas, visuomenės ir politinis veikėjas, biomedicinos mokslų dr., prof. Dobilas Jonas Kirvelis. Mokėsi Užpalių pradinėje mokykloje.

24 – 80 metų, kai 1940 metais Radviliškyje gimė rašytojas Bronius Radzevičius. 1949-1960 metais mokėsi Vyžuonų vidurinėje mokykloje. Mirė 1980 m. Vilniuje. Palaidotas Vyžuonose.

75 metai, kai 1945 metais Utenoje gimė prozininkas, dramaturgas, signataras Saulius Šaltenis. Baigė Utenos antrąją vidurinę mokyklą.

150 metų, kai 1850 metais Lazdininkų k., Kretingos aps. gimė kunigas, liaudies švietėjas Antanas Švatelis. 1901 metais paskirtas Utenos klebonu. Mirė 1913 m. Utenoje.